Analiza biologiczna i chemiczna

Analiza biologiczna i chemiczna

 • Analizy chromatograficzne próbek ciekłych i stałych, polimerów syntetycznych, lizatów i preparatów białkowych, wybranych związków niskocząsteczkowych oraz/lub oznaczanie różnorodnych substancji: np. cukrów prostych w żywności, dodatków do żywności, substancji zapachowych, aromatów, kwasów tłuszczowych, pozostałości rozpuszczalników do ekstrakcji, związków chiralnych, substancji limitowanych (ftalany, nitrozoaminy, aminy aromatyczne, dioksyny, parabeny,WWA itp.), substancji nielegalnych, jonów organicznych i nieorganicznych, kwasów organicznych, polifosforanów, przeciwciał monoklonalnych
 • Identyfikacja białek trawionych enzymem proteolitycznym
 • Pomiar masy oligonukleotydów lub ich pochodnych/mieszanin
 • Badanie parametrów termodynamicznych reakcji
 • Badanie stałych szybkości reakcji
 • Określenie profilu zapachowego produktu (próbek stałych i ciekłych) z zastosowaniem sensorów wykonanych z tlenków metali
 • Pomiar rozmiarów cząstek w zawiesinie i cząsteczek w roztworze
 • Pomiar temperatury topnienia cząsteczek w roztworze
 • Wykonywanie widm 1D i 2 D NMR w fazie ciekłej, m. in. 1H NMR z odsprzęganiem 19F lub 31P, 13C NMR z odsprzęganiem 1H i/lub 31P , 13C-DEPT, 19F{1H BB} NMR, 31P{1H BB} NMR, 1H-1H COSY, 1H-1H NOESY/ROESY, 1H-1H TOKSY, 1H-13C HMQC, 1H-13C HMBC
 1. Chromatografia gazowa
 • Analizy GC-MS
 • Analizy GC-FID
 1. Chromatografia cieczowa
 • Analizy LC-DAD/Corona
 • Analizy LC-ESI/APCI-MS/MS
 • Wykonywanie widm ESI/APCI-MS/MS
 • Wysokosprawna chromatografia cieczowa UHPLC z detektorem wyładowań koronowych (CAD) i matrycą diodową (DAD)
 • Wysokosprawna chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrem mas
 1. Chromatografia cienkowarstwowa (HPTLC)
 2. Chromatografia Flash
 3. Elektroforeza kapilarna (CE)
 4. Spektrometria mas (typu MALDI TOF/TOF oraz pułapka jonowa ESI)
 5. Izotopowa spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (irm-NMR)
 6. Izotermiczna mikrokalorymetria titracyjna (ITC)
 7. Powierzchniowy rezonans plazmonowy (SPR)
 8. Elektroniczny nos
 9. Dynamiczne rozpraszanie światła (DLS)
 10. Skaningowa kalorymetria różnicowa (DSC)
 • Reakcje chemiczne prowadzone w środowisku wodnym i organicznym, z doborem i optymalizacją warunków reakcji enzymatycznych do 5 litrów
 • Opracowywanie warunków ekstrakcji produktów
 • Hydroliza kwasowa i ekstrakcja Soxhlet
 • Opracowywanie warunków oczyszczania i zatężania mieszanin poreakcyjnych
 • Analizy spektrofotometryczne
 • Pomiar aktywności wody
 • Pomiar wilgotności
 • Oznaczenie zawartości wody metodą Karla Fischera
 • Automatyczne miareczkowanie pH metryczne, potencjometryczne, konduktometryczne
 • Przygotowanie emulsji O/W do 300g i testowanie stabilności
 • Ab – initio
 • Metody półempiryczne
 • DFT
 • Mechanika molekularna
 • Dynamika molekularna
 • Monte – Carlo
Analiza biologiczna-chemiczna

Kontakt

 

Formularz kontaktowy