Badania farmaceutyków

Badania farmaceutyków

 • Badania czystości mikrobiologicznej:

Produktów jałowych i niejałowych (produktów leczniczych, preparatów i surowców farmaceutycznych, wyrobów medycznych, wody produkcyjnej, opakowań).

 • Wyznaczanie struktury czystych komponentów, określanie czystości próbek
 • Badanie kinetyki reakcji i powinowactwa biocząsteczek
 • Badania analityczne substancji czynnych i pomocniczych preparatów farmaceutycznych oraz opakowań leków (składniki leków na każdym etapie, substraty, produkty, półprodukty – jakościowo)
 • Badanie stabilności produktów, półproduktów, surowców
 • Pomiar wielkości składników leków np.: substancji czynnych i pomocniczych, nośników, mikro i nanocząstek, polimerów i biocząsteczek
 • Badanie morfologii/struktury leków i materiałów np. mikro i nanocząstek, mikrosfer, hydrożeli, materiałów opatrunkowych
 • Kontrola jakości poprzez określenie profilu zapachowego produktów
 • Wysokorozdzielcza analiza fluorescencyjna 3D hodowli komórkowych i preparatów tkankowych
 • Przyżyciowa analiza mikroskopowa komórek i preparatów tkankowych w czasie rzeczywistym
 • Chemicznie wybiórcze, wysoce specyficzne i szybkie obrazowanie struktur bogatych w tłuszcze z przestrzenną rozdzielczością poniżej 1 mikrometra we wszystkich trzech osiach
 • Oznaczenia kinetyczne, dynamicznych, krótkotrwałych zjawisk (np. wyrzut jonów wapnia)
 • Test angiogenezy
 • Badanie genotoksyczności (test kometowy, test mikrojądrowy, test AMES)
 • Badanie cytotoksyczności (testy MTT, NRU, LDH, WST, XTT)
 • Analizę jakościowa i ilościowa suplementów diety zawierających kwasy tłuszczowe Ω-3, oleje rybie oraz witaminy
Badania farmaceltykow
 1. Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)
 2. Izotopowa spektrometria mas (irm-MS)
 3. Powierzchniowy rezonans plazmonowy (SPR)
 4. Spektroskopii Ramana i FTIR
 5. Mikroskopia optyczna, SEM,AFM,TEM, konfokalna z modułem CARS
 6. Dynamiczne rozpraszanie światła (DLS)
 7. Elektroniczny nos
 8. Chromatografia gazowa
 • Analizy GC-MS
 • Analizy GC-FID
 1. Chromatografia cieczowa
 • Analizy LC-DAD/Corona
 • Analizy LC-ESI/APCI-MS/MS
 • Wykonywanie widm ESI/APCI-MS/MS
 • Wysokosprawna chromatografia cieczowa UHPLC z detektorem wyładowań koronowych (CAD) i matrycą diodową (DAD)
 • Wysokosprawna chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrem mas
 1. Chromatografia cienkowarstwowa (HPTLC)
 2. Chromatografia Flash
 3. Elektroforeza kapilarna (CE)
 • Badanie i wizualizacja cząsteczek leków
 • Określanie hydrofilowości i hydrofobowości cząsteczek
 • Badanie momentu dipolowego
 • Badanie oddziaływań międzycząsteczkowych
 • Analiza widm IR, UV-Vis
 • Badania nad strukturą  leków
 • Określanie stanów przejściowych reakcji
 • Badanie DDS (ang. Drug Delivery Systems),systemów kontrolowanego uwalniania leków

Kontakt

 

Formularz kontaktowy