Badania i rozwój Łódź, Inkubator technologiczny Łódź, Sale konferencyjne Łódź, Tereny inwestycyjne Łódź, Bionanopark Łódź

Deklaracja dostępności

Jest to oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) strony internetowej Bionanopark Sp. z o. o. www.bionanopark.pl

Wstęp deklaracji
Spółka Bionanopark dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.bionanopark.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Dane teleadresowe jednostki:
Bionanopark Sp. z o.o.
Telefon: (42) 280 76 76
Fax: 42 684 50 00
E-mail: biuro@bionanopark.pl
Adres korespondencyjny: ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź,

Data publikacji strony internetowej: 18.12.2017
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa www.bionanopark.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• zamieszczone na stronie informacje, w postaci załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości lub części.
• część załączników jest w postaci skanów

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej.

Ułatwienia na stronie internetowej:
• powiększenie lub pomniejszenie ekranu
• skala szarości
• wysoki kontrast
• jasne tło
• podkreślenie linków
• przystępna czcionka
• mapa strony
• focus wokół elementów nawigacyjnych
• skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej www.bionanopark.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-15

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Kontakt w sprawie dostępności:
e-mail: biuro@bionanopark.pl
Telefon: (42) 280 76 76

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynki Spółki Bionanopark znajdują się przy ulicy Dubois 114/116 w Łodzi. Budynki sa dostępne dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W zakresie dostępności architektonicznej:
Do budynków prowadzą wejścia na jednym poziomie.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku znajduje się parter oraz 2 piętra w budynku A i B, natomiast w Budynku C sa 3 piętra.
W budynkach są wind, przed wejściem do budynku A dodatkowo jest platforma przyschodowa.
Przy schodach zamontowane są poręcze.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.