Doskomp przedstawia PlanZP plus – system do zamówień publicznych

Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych wprowadza pojęcie elektronizacji zamówień. Oznacza to, że wnioski o dopuszczenie do postępowania oraz oferty na przetargi składane będą tylko elektronicznie. To samo będzie dotyczyć pytań i odpowiedzi do dokumentacji oraz wyjaśnień do specyfikacji SIWZ.

Niezbędne okazuje się zatem wdrożenie odpowiedniego oprogramowania. System Doskomp Plan ZP Plus stworzony przez Doskomp – firmę z naszego inkubatora, przeznaczony jest do zarządzania zamówieniami publicznymi z poziomu jednostki oraz stanowisk merytorycznych.

Za jego pomocą można kontrolować realizację planu oraz wprowadzać zmiany. System monitoruje próby przekroczenia progu 30 tys. euro oraz innych progów ustawowych i regulaminowych. Program automatycznie sumuje wartość zamówienia w kwocie netto w PLN oraz w euro i w przypadku, gdy wartość wg wybranej kategorii przekracza kwotę progu, informuje o tym użytkownika.

System obsługuje także wnioski o wszczęcie postępowań i organizuje postępowania przetargowe na wszystkich etapach. Aplikacja docelowo będzie integrować dane z ogólnopolską platformą e-zamówień lub oferować niezależnie funkcjonalność platformy zakupowej do przeprowadzania elektronicznych postępowań we własnym zakresie.

Doskomp