Elektronika organiczna

Elektronika organiczna

 • Wytworzenie urządzenia typu np. FET lub OLED metodami próżniowymi lub roztworowymi wraz z enkapsulacją urządzenia i pełną charakterystyką jego właściwości elektrycznych
 • Charakterystyka właściwości optycznych i elektrycznych warstw z testowanego materiału
 • Optymalizacja procesów wytwarzania warstw aktywnych metodami roztworowymi
  – w układzie komór rękawicowych
  – w pomieszczeniu CLEANROOM klasy ISO5
 • Optymalizacja procesu naparowywania próżniowego związków organicznych
 • Optymalizacja procesu naparowywania próżniowego warstwy metalicznej (np.: Ag, Au, Al, Ca, itp.)
 • Proces aktywacji powierzchni/czyszczenie powierzchni z zastosowaniem aktywnej plazmy
 • Pomiar absorbancji próbki w postaci ciekłej lub cienkiej warstwy
 • Kontaktowy pomiar profilu powierzchni z wysoką rozdzielczością wraz z analizą chropowatości próbki
 • Odwzorowywanie kształtu maski na podłożu – wykonywanie pierwszego i kolejnych poziomów fotolitografii
 • Optymalizacja procesu nanoszenia ścieżek z zastosowaniem atramentu na bazie testowanego materiału wykazującego właściwości przewodzące
 • Określanie elektropowinowactwa w cząsteczkach
 • Badanie poziomów HOMO/LUMO cząsteczek
 • Badanie polaryzowalności
 • Wpływ podstawników na właściwości przenoszenia ładunku
 • Obliczenia stopnia perkolacji w zależności od kształtu wypełniacza

Symulacje molekularne:

 • Określanie elektropowinowadztwa w cząsteczkach
 • Badanie poziomów HOMO/LUMO cząsteczek
 • Badanie polaryzowalności
 • Wpływ podstawników na właściwości przenoszenia ładunku

Kontakt

 

Formularz kontaktowy