Implanty medyczne

Implanty medyczne

  • Indywidualne implanty kości pokrywy czaszki Craniotech®

Protezy mające zastosowanie przy dużych, nieregularnych ubytkach kostnych, które mogą być wynikiem niefortunnych wypadków, operacji chirurgicznych oraz zmian nowotworowych. Pozwalają one na uzyskanie bardzo dobrych efektów estetycznych.

Materiałem stosowanym do wykonania gotowych implantów jest polietylen o ultrawysokiej masie cząsteczkowej (UHMW-PE).

  • Indywidualne implanty kości oczodołu Orbitech®

Implanty stosowane do rekonstruowania skomplikowanych defektów w obrębie kości oczodołu. Precyzyjnie odtwarzają one złożoną geometrię tkanki kostnej oczodołu.

Do wytworzenia powyższych protez również wykorzystuje się polietylen o utrawysokiej masie cząsteczkowej (UHMW-PE).

  • Implanty żuchwy i stawu skroniowo-żuchwowego

Rekonstrukcja ubytków kości żuchwy i/lub szczęki oraz patologii stawu
skroniowo-żuchwowego.

Do wykonania tego typy protez stosowane są dwa materiały: polietylen o utrawysokiej masie cząsteczkowej (UHMW-PE) oraz stopy tytanu.

Implanty żuchwy i stawu skroniowo-żuchwowego nie są wyrobem medycznym w rozumieniu Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych. W związku z tym do ich zastosowania konieczna jest zgoda komisji bioetycznej na przeprowadzenie eksperymentu medycznego.

Pracownia jest otwarta na współpracę w zakresie projektowania i wykonywania indywidualnych implantów medycznych obejmujących anatomię inną, niż opisana powyżej. W przypadku takich implantów także niezbędna jest zgoda komisji bioetycznej na przeprowadzenie eksperymentu medycznego.

Celem projektu jest opracowanie technologii projektowania i wytwarzania spersonalizowanych implantów ortopedycznych- implantów kości udowej. Pod pojęciem projektowania należy rozumieć zarówno dopasowanie implantu do indywidualnych cech anatomicznych pacjenta, najlepsze rozwiązanie trwałego mocowania implantu oraz instrumentarium niezbędnego dla właściwego przeprowadzenia implantacji, jak i prace związane z badaniami wytrzymałościowymi projektowanych implantów i ich połączenia z tkanką kostną. Technologia projektowania musi brać pod uwagę również możliwości technologii wytwarzania implantu technikami przyrostowymi (druk 3D), technikami ubytkowymi (obrabiarki numeryczne CNC) oraz metodami hybrydowymi jak i dobór odpowiednich protez stawów kolanowych i stóp uwzględniając stan zdrowia i potrzeby pacjenta.

Zakres prac w projekcie obejmuje proces projektowania implantów z wykorzystaniem programów do inżynierii odwrotnej, analizę projektów implantów metodą elementów skończonych (MES), dobór odpowiedniej techniki sterylizacji i jej walidację, oceną biozgodności, analizę mechanicznej wytrzymałości wyprodukowanych prototypów implantów oraz przeprowadzenia zabiegów chirurgicznych i ich ocenę kliniczną.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Umowa nr POIR.04.01.04-00-0058/17-00 zawarta 29.06.2018. Tytuł projektu: „Projektowanie i wytwarzanie spersonalizowanych implantów medycznych” akronim Custom -ITAP.

Projekt jest realizowany w formie konsorcjum:
Lider projektu- Politechnika Łódzka, Instytut Inżynierii Materiałowej, Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji.
Konsorcjanci : Bionanopark sp. z o.o., Pabianicka Fabryka Narzędzi PAFANA S.A., Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Całkowita wartość projektu : 6 066 849,45 PLN, w tym dofinansowanie : 5 262 842,15 PLN (Politechnika Łódzka: 3 544 343,16 PLN)

Termin realizacji : 2018.06.04-2021.06.03, (36 miesięcy), projekt obejmuje : Badania przemysłowe i prace rozwojowe (BP+PR)

Kierownik projektu : prof. dr hab. Bogdan Walkowiak, tel. 42 631 30 61
Kierownik zarządzający: Anna Kowalska, tel. 42 631 30 33

 

Kontakt

Sekretariat Laboratorium

42 280 76 78

Formularz kontaktowy