Badania i rozwój Łódź, Inkubator technologiczny Łódź, Sale konferencyjne Łódź, Tereny inwestycyjne Łódź, Bionanopark Łódź

Projekty

Celem projektu jest opracowanie technologii projektowania i wytwarzania spersonalizowanych implantów ortopedycznych- implantów kości udowej. Pod pojęciem projektowania należy rozumieć zarówno dopasowanie implantu do indywidualnych cech anatomicznych pacjenta, najlepsze rozwiązanie trwałego mocowania implantu oraz instrumentarium niezbędnego dla właściwego przeprowadzenia implantacji, jak i prace związane z badaniami wytrzymałościowymi projektowanych implantów i ich połączenia z tkanką kostną. Technologia projektowania musi brać pod uwagę również możliwości technologii wytwarzania implantu technikami przyrostowymi (druk 3D), technikami ubytkowymi (obrabiarki numeryczne CNC) oraz metodami hybrydowymi jak i dobór odpowiednich protez stawów kolanowych i stóp uwzględniając stan zdrowia i potrzeby pacjenta.

Zakres prac w projekcie obejmuje proces projektowania implantów z wykorzystaniem programów do inżynierii odwrotnej, analizę projektów implantów metodą elementów skończonych (MES), dobór odpowiedniej techniki sterylizacji i jej walidację, oceną biozgodności, analizę mechanicznej wytrzymałości wyprodukowanych prototypów implantów oraz przeprowadzenia zabiegów chirurgicznych i ich ocenę kliniczną.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Umowa nr POIR.04.01.04-00-0058/17-00 zawarta 29.06.2018. Tytuł projektu: „Projektowanie i wytwarzanie spersonalizowanych implantów medycznych” akronim Custom -ITAP.

Projekt jest realizowany w formie konsorcjum:
Lider projektu- Politechnika Łódzka, Instytut Inżynierii Materiałowej, Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji.
Konsorcjanci : Bionanopark sp. z o.o., Pabianicka Fabryka Narzędzi PAFANA S.A., Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Całkowita wartość projektu : 6 066 849,45 PLN, w tym dofinansowanie : 5 262 842,15 PLN (Politechnika Łódzka: 3 544 343,16 PLN)

Termin realizacji : 2018.06.04-2021.06.03, (36 miesięcy), projekt obejmuje : Badania przemysłowe i prace rozwojowe (BP+PR)

Kierownik projektu : prof. dr hab. Bogdan Walkowiak, tel. 42 631 30 61
Kierownik zarządzający: Anna Kowalska, tel. 42 631 30 33

Celem projektu jest poznanie jak zmieniają się właściwości sprężyste oraz morfologia komórek śródbłonka poddanych działaniu różnego rodzaju nanostruktur.

Nanostruktury planowane do wykorzystania w badaniach to dendrymery (PAMAM), wielościenne nanorurki węglowe (MWCNT) oraz nanocząstki srebra (SNP). Zakłada się, że oddziaływanie nanostruktur z komórkami, na skutek procesów chemicznych i biologicznych, wpływa na sprężystość komórek. Śródbłonek jest monowarstwą komórek wyściełających naczynia krwionośne i stanowi barierę oddzielająca krew od tkanek położonych głębiej, a tym samym stanowi pierwszą linię kontaktu dla leków czy nanostruktur. Ze względu na umiejscowienie in vivo, wraz z całym naczyniem podlega ciągłemu zwężaniu i rozszerzaniu, stąd też sprężystość tych komórek pełni istotną rolę w zrozumieniu fizjologicznych procesów międzykomórkowych.

W ramach projektu przeprowadzona zostanie charakterystyka wybranych nanostruktur z wykorzystaniem szeregu nowoczesnych metod spektroskopowych i mikroskopowych, w tym techniki dynamicznego rozpraszania światła (DLS), skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM), wraz z energodyspersyjną spektroskopią rentgenowską (EDS), transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM) oraz mikroskopii sił atomowych (AFM). Pomiar przeżywalności komórek po dodaniu nanostruktur zostanie zbadany techniką spektrofotometryczną za pomocą testów redukcji soli tetrazolowej (XTT). Badania sprężystości komórek będą wykonane za pomocą spektroskopii sił atomowych i zostaną uzupełnione o fluorescencyjne wybarwianie cytoszkieletu i jąder komórkowych, a także spektrofotometryczne oznaczenia kinetyki syntezy tlenku azotu. W celu zbadania miejsc ulokowania nanostruktur (wewnątrz komórki czy na błonie komórkowej) planowane jest przeprowadzenie badań za pomocą mikroskopii SEM wraz z analizą (EDS) oraz mikroskopii TEM.

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach 26 konkursu Sonata, Umowa nr UMO-2017/26/D/ST4/00918 zawarta 06.06.2018.

Tytuł projektu: „Wpływ wybranych nanocząstek na właściwości sprężyste komórek śródbłonka oceniany z wykorzystaniem mikroskopii sił atomowych”.

Wnioskodawcą projektu jest Bionanopark sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 542 065 PLN (w tym dofinansowanie z NCN 463 143 PLN)

Termin realizacji projektu: 2018.07.01 – 2021.06.30 (36 miesięcy). Projekt obejmuje badania podstawowe.

Kierownik projektu: dr Agnieszka Kołodziejczyk, tel. 42 280 75 46