Analiza powierzchniowa

Badanie powierzchni

 • Badanie chropowatości próbki
 • Analiza obrazów mikroskopowych z wykorzystaniem zaawansowanych technik mikroskopowych t.j. FRAP, FLIP i FRET
 • Badanie składu pierwiastkowego próbek (jakościowo)
 • Badanie struktury krystalicznej
 • Badanie właściwości spektroskopowych
 • Kontaktowy pomiar profilu powierzchni
 • Obrazowanie powierzchni próbek i pomiary wielkości struktur
 • Obrazowanie topografii próbki
 • Optymalizacja warunków wytwarzania warstwy z wykorzystaniem metody wirującego podłoża
 • Proces aktywacji powierzchni
 • Proces czyszczenia powierzchni z zastosowaniem aktywnej plazmy
 • Nanoszenie warstw Langmuir-Blodgett
 • Obrazowanie układów biologicznych
 • Obrazowanie struktur bogatych w tłuszcze z przestrzenną rozdzielczością poniżej μm we wszystkich trzech osiach
 • Przyżyciowa analiza mikroskopowa komórek i preparatów w czasie rzeczywistym
 • Wysokorozdzielcza analiza fluorescencyjna 3D hodowli komórkowych i preparatów tkankowych
 • Analiza właściwości biobójczych/ biostatycznych powierzchni
 • Ocena podatności powierzchni na kolonizację mikrobiologiczną
 • Symulacje z zakresu dopasowania i ułożenia przestrzennego cząsteczek
 1. Mikroskopia optyczna
 2. Mikroskopia fluorescencyjna
 3. Mikroskopia SEM (skanningowa mikroskopia elektronowa)
 4. Mikroskopia AFM (mikroskopia sił atomowych)
 5. Mikroskopia TEM (transmisyjna mikroskopia elektronowa)
 6. Mikroskopia konfokalna z modułem CARS
 7. Spektroskopia RAMANA
 8. Spektroskopia FTiR
 9. Spektroskopia UV-VIS
 10. Spincoating, dipcoating, LB
 11. Profilometria
 12. Analiza mikrobiologiczna

Kontakt

 

Formularz kontaktowy