Laboratoria

Laboratoria

Zakres prac i usług realizowanych w Laboratorium Biotechnologii Przemysłowej (LBP) umożliwia projektowanie i rozwój technologii biotechnologicznych w zakresie objętości roboczych od 1 mililitra do 150 litrów. W Laboratorium prowadzone są badania nad optymalizacją warunków hodowli mikrobiologicznych z uwzględnieniem upstream i downstream processing. Optymalizowane są także warunki reakcji enzymatycznych, a także biokonwersji i biotransformacji szerokiej gamy substratów. LBP oferuje kompleksowe badania w zakresie technik analitycznych oraz mikrobiologicznych dedykowane ochronie środowiska, farmacji, kosmetyce, włókiennictwu i przemysłowi spożywczemu. LBP zajmuje się również opracowaniem i optymalizacją ścieżek syntezy i metod separacji i oczyszczania substancji chemicznych.

Laboratorium posiada zezwolenie Ministra Środowiska na pracę z GMO   w układzie zamkniętym.

KONTAKT

Tel: +48 42 280 76 56

Formularz kontaktowy

Laboratorium prowadzi badania pozwalające na ocenę korzyści i zagrożeń wynikających ze stosowania innowacyjnych produktów. Specjalizuje się w charakteryzowaniu materiałów wytworzonych z zastosowaniem m. in. nanotechnologii, bioinżynierii i inżynierii materiałowej oraz ich biologicznej ocenie w oparciu o testy in vitro i techniki biologii molekularnej. Ponadto Laboratorium świadczy usługi zgodne z systemem Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL) w zakresie analiz chemicznych oraz testów cytotoksyczności i genotoksyczności. Integralną częścią Laboratorium jest Pracownia Indywidualnych Implantów Medycznych. Na potrzeby Zleceniodawcy, w ramach możliwości aparaturowych, Laboratorium wykonuje również inne prace badawcze, wychodzące poza główny profil specjalizacji.

KONTAKT

Marta Skorzepa

Tel:  +48 42 280 76 78

Formularz kontaktowy

Laboratorium prowadzi badania izotopowe produktów, służące kontroli deklarowanych źródeł ich pochodzenia oraz metod ich wytwarzania. Dzięki tym badaniom ryzyko spożycia groźnych dla zdrowia substancji, jak również wprowadzenie na rynek nieoryginalnych produktów jest znacznie zminimalizowane. Uwierzytelnianie produktów oparte jest na analizie stosunków izotopów stabilnych (2H/1H, 13C/12C, 15N/14N, 18O/16O, 34S/32S) w związkach chemicznych zawartych w artykułach spożywczych (żywność, dodatki do żywności, napoje bezalkoholowe i alkoholowe) oraz farmaceutykach. Stosowane są dwie metody pomiarowe: izotopowa spektrometria mas (irm-MS) oraz izotopowa spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (irm-NMR).
Laboratorium działa w oparciu o wymagania normy  ISO/IEC 17025:2005. Oznacza to, że dzięki sprawnemu działaniu systemu klienci mogą być pewni najwyższej jakości oferowanych im usług. 

Laboratorium, jako jedyne w Polsce posiada akredytację z zakresie badania win metodami izotopowymi.

ZOBACZ FILM

KONTAKT

Kamila Klajman

Tel. +48 42 280 76 91

Formularz kontaktowy

Laboratorium prowadzi badania w obszarze optymalizacji struktury materiałów organicznych oraz kompozytów do zastosowań w urządzeniach elektronicznych. W szczególności skupia się na wytwarzaniu i charakteryzacji parametrów pracy elektroniki drukowanej, takich jak organiczne diody elektroluminescencyjne, organiczne ogniwa fotowoltaiczne oraz organiczne tranzystory z efektem polowym.
Oferta LBiEO skierowana jest m.in. do sektora przemysłowego z zakresu szeroko pojętej optoelektroniki, która skutkuje rozwiązaniami w branży oświetleniowej, wyświetlaczach (organiczne diody elektroluminescencyjne), jak również w ogniwach fotowoltaicznych. Materiały organiczne wytwarzane i analizowane w LBiEO mogą być także wykorzystywane do budowy sensorów monitorujących stan środowiska naturalnego, opartych o konstrukcję tranzystorów z efektem polowym.

KONTAKT

Sylwia Kotarba

Tel. +48 42 280 76 84 lub +48 42 280 76 89

Formularz kontaktowy

Działalność Laboratorium obejmuje szerokie spektrum badań związanych z wytwarzaniem oraz charakterystyką nano i mikromateriałów, np.:

 • wytwarzanie nanomateriałów metodami chemicznymi,
 • badanie właściwości aplikacyjnych oraz parametrów fizykochemicznych nano i mikrostruktur,
 • charakterystyka materiałów w postaci proszków, zawiesin oraz aerozoli,
 • badanie charakterystyk kontrastów do obrazowania medycznego, opartych na nanocząstkach metalicznych i magnetycznych,
 • określanie szybkości uwalniania nanomateriałów z produktów do otoczenia,
 • charakterystyka katalizatorów,
 • badanie szybkości uwalniania leków przez nanomateriał itd.

Laboratorium specjalizuje się w obrazowaniu preparatów za pomocą wysokorozdzielczej transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM) i mikroskopii sił atomowych (AFM). Posiada doświadczenie w badaniu różnorodnych nanomateriałów oraz preparatów biologicznych (Laboratorium posiada w swojej strukturze Pracownię Hodowli Komórkowej).

KONTAKT

Magdalena Kucińska

Tel:  +48 42 280 76 78

Formularz kontaktowy

Medycyna spersonalizowana, łącząc diagnostykę z terapią, pozwala odpowiednio wyprofilować terapię dla konkretnego pacjenta. Takie podejście pozwala na dobranie odpowiedniego leku i w takiej dawce, która będzie skuteczna dla pacjenta, ale jednocześnie najmniej toksyczna i organizm nie będzie narażony na długotrwałe podawanie nieskutecznych leków. Celem Laboratorium Medycyny Spersonalizowanej i Laboratorium Biotechnologicznego jest poprawa skuteczności, efektywności i bezpieczeństwa terapii oraz zminimalizowanie jej kosztów, jak również określenie predyspozycji pacjenta do zachorowania na daną jednostkę chorobową, co pozwala na wdrożenie planu obserwacji oraz ewentualną profilaktykę.

Laboratorium wykorzystuje najbardziej zaawansowane technologie biologii komórkowej i molekularnej oraz bioinformatycznej obróbki danych z wysokoprzepustowych metod sekwencjonowania w różnych systemach komórkowych. Dwie wiodące techniki to mikroskopia konfokalna i sekwencjonowanie nowej generacji. 

KONTAKT

Tel. +48 42 280 75 30 lub +48 42 280 75 31

Formularz kontaktowy

Laboratorium umożliwia analizowanie reakcji zachodzących w złożonych układach molekularnych i submolekularnych. Jego podstawą jest tzw. Analizator Rzeczywistych Układów Złożonych (25 tys. układów FPGA) i klaster obliczeniowy (330 rdzeni).

Za pomocą chemii obliczeniowej bez wykorzystywania laboratoryjnej syntezy można:

 • przeprowadzić wstępne badania i wyeliminować źle rokujące pomysły i związki,
 • przewidzieć właściwości nowego związku, materiału,
 • zredukować nakład dużych środków, odczynników, sprzętu i ludzi,
 • zaprojektować kolejne etapy syntezy,
 • określić hydrofilowość i hydrofobowość materiału,
 • zbadać powinowadztwo elektronowe, poziomy HOMO/LUMO,
 • zasymulować widma IR, UV-Vis, Ramana,
 • można badać związki toksyczne, bardzo drogie, promieniotwórcze, nietrwałe, stany przejściowe reakcji i rodniki.

KONTAKT

Przemysław Nowak

Tel. +48 515 705 008

Formularz kontaktowy